Algemene voorwaarden

Leonie Veen Coaching

1. Leonie Veen Coaching (hierna: “LV Coaching”) is een eenmanszaak en wordt uitsluitend vertegenwoordigd door mevrouw L. Veen.

Toepasselijkheid voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van en overeenkomsten met LV Coaching.

De coaching

3. LV Coaching neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goed coach en dienstverlener in acht. De eigen inzet en ontwikkeling van de cliënt zijn daarnaast van groot belang. Het advies van en de begeleiding door LV Coaching zijn oplossings- en resultaatgericht, maar een oplossing of resultaat kan nooit worden gegarandeerd.

4. De coaching door LV Coaching is maatwerk en gericht op de behoeften van de cliënt en waar zij/hij baat bij heeft. Coaching vergt bovendien professionele begeleiding. De cliënt verplicht zich er daarom toe om de oefeningen die haar/hem worden aangeleerd, niet aan anderen aan te leren of op hen toe te passen. Ook eventueel ter beschikking gesteld audio- of informatiemateriaal mag alleen door de cliënt worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gedeeld met anderen.

5. Coaching sessies worden in overleg tussen LV Coaching en de cliënt ingepland, in overeenstemming met de wensen en behoeften van de cliënt en in overeenstemming met de beschikbaarheid van zowel de cliënt als LV Coaching. Indien de cliënt minder sessies volgt dan door LV Coaching aangeraden, kan dit effect hebben op de resultaten.

6. Het staat zowel LV Coaching als de cliënt vrij om op ieder moment de coaching te beëindigen. De cliënt mag de coaching beëindigen zonder opgaaf van redenen. LV Coaching zal de coaching alleen beëindigen met opgaaf van reden, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als LV Coaching van mening is dat de coaching niet langer zinvol is of als LV Coaching meent dat de cliënt andere zorg nodig heeft.

Afzeggen of verplaatsen sessies

7. Al ingeplande coaching sessies kunnen door de cliënt tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij een latere afzegging (of verplaatsing) is de cliënt het volledige tarief voor die sessie aan LV Coaching verschuldigd, tenzij anders overeengekomen tussen LV Coaching en de cliënt.

Prijzen

8. De eerste coaching sessie wordt gezien als een intake/kennismaking en neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Deze intakesessie kost € 45,-. Vervolgsessies duren ongeveer 60 minuten en kosten € 89,- per sessie. De genoemde prijzen zijn inclusief btw. Afwijkende prijsafspraken worden in principe niet gemaakt, maar zo wel, dan zijn deze alleen geldig als deze schriftelijk (dat kan ook per e-mail) tussen LV Coaching en de cliënt zijn overeengekomen.

9. Wanneer je de Geluksroute of Roze wolk route wil volgen dan zijn de kosten € 350,- inclusief btw. Deze paketten bestaan uit 5 coaching sessies. Boos jouw geluk bestaat uit 2 coaching sessies en kost € 150,- inclusief btw.  Afwijkende prijsafspraken worden in principe niet gemaakt, maar zo wel, dan zijn deze alleen geldig als deze schriftelijk (dat kan ook per e-mail) tussen LV Coaching en de cliënt zijn overeengekomen.

Factuur en betaling

10. LV Coaching stuurt de cliënt na iedere coaching sessie een factuur. Wanneer er gekozen wordt voor de Geluksroute, Roze Wolk route of Boost jouw geluk dan zal de factuur voor de eerste coaching sessie worden gestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening daarvan te worden betaald, bij voorkeur via bankoverschrijving. Als er niet binnen deze afgesproken termijn wordt betaald, dan stuurt LV Coaching een betalingsherinnering. Vanaf dat moment wordt de cliënt de wettelijke rente verschuldigd. Als er dan nog steeds niet wordt betaald binnen 14 dagen na de herinnering, dan wordt een tweede herinnering gestuurd waarbij incassokosten in rekening worden gebracht. Wordt dan nog steeds niet betaald, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of jurist en worden de kosten daarvan bij de cliënt in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

11. Indien de cliënt tijdens of als gevolg van de dienstverlening door LV Coaching schade zou lijden, in welke vorm dan ook, dan is de aansprakelijkheid van LV Coaching voor die schade altijd beperkt tot de directe schade (indirecte of gevolgschade is dus uitgesloten) en tot maximaal de bij de cliënt in rekening gebrachte prijs voor de coaching. Deze beperkingen gelden niet als er schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van LV Coaching.

Geschillen

12. Indien over de dienstverlening door LV Coaching geschillen ontstaan, worden deze zoveel mogelijk in goed onderling overleg opgelost. Als het niet lukt om onderling tot overeenstemming te komen, kunnen zowel LV Coaching als de cliënt het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter. In dat geval is de Rechtbank Midden-Nederland, regio Gooi en Vechtstreek uitsluitend bevoegd.