Privacyverklaring

Leonie Veen Coaching, gevestigd aan Multatulilaan 52 te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Leonie Veen Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Gegevens kennismakingsfase/het contactformulier:
Ik gebruik de contactpersoonsgegevens uit het contactformulier of e-mail enkel om met je in contact te treden, met je te kunnen communiceren en in het kader van je hulpvraag. Ik gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden.
Ook wanneer je mij tijdens de kennismakingsfase gegevens verstrekt, gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te treden, met je te communiceren en in het kader van je hulpvraag.
Indien er uit dit eerste contact geen verdere dienstverlening/ traject tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Denk hierbij bij aan de volgende gegevens:
• Voornaam
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• E-mailadres

Gegevens ten behoeve van het traject/het intakeformulier:
Indien je besluit één of meerdere coaching sessies aan te gaan vraag ik je een intakeformulier in te vullen. Het bevat algemene persoonlijke gegevens en uitgebreidere specifieke informatie over de hulpvraag. Deze gegevens zijn uitsluitend voor mijn eigen gebruik en zullen zonder je toestemming niet met derden worden gedeeld.

Waarom is dat nodig?

Leonie Veen Coaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk coachtraject te kunnen bieden en met je te doorlopen. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Leonie Veen Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van de dienst.
• Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder door Leonie Veen Coaching.
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om je te informeren over wijzigingen in de diensten en producten van Leonie Veen Coaching.
• Het in rekening brengen van de dienstverlening en afhandelen van jouw betaling.
• Leonie Veen Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Leonie Veen Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst alle factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens waar niet zo een bewaarplicht voor geldt en die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de coaching bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Delen met anderen

Zonder je toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, behalve als ik daartoe verplicht zou zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of soortgelijke gronden. Dit geldt niet alleen voor schriftelijke (persoons)gegevens, maar voor alles dat wij in het kader van de dienstverlening bespreken. Ingeschakelde derden van Leonie Veen Coaching hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leonieveencoaching.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Leonie Veen Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-14495301 of via info@leonieveencoaching.nl.

Wijziging van privacybeleid

Leonie Veen Coaching behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leonie Veen Coaching of per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Leonie Veen Coaching kun je contact opnemen met mij via de contactgegevens die staan vermeld op de website. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.